Domov

@st_ugodnosti  

Študentske ugodnosti - Splošni pogoji delovanja ŠU1. Študentske ugodnosti


1.1 Študentske ugodnosti (v nadaljevanju ŠU) so dejavnost podjetja Imovation d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče.


2. Splošni pogoji


2.1 Splošni pogoji delovanja ŠU (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo obliko in obseg sodelovanja med Imovation d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) in posameznikom, ki vstopa v ŠU (v nadaljevanju: uporabnik).


2.2 Splošni pogoji so na voljo na spletnih straneh ponudnika, in sicer ugodnosti.info.


2.3 Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev. Uporabniki bodo o spremembah pogojev delovanja obveščeni na spletni strani ugodnosti.info. Spremembe splošnih pogojev pričnejo veljati 15 (petnajst) dni od dneva objave spremembe. V kolikor uporabnik v primeru sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev s poslanim SMS sporočilom SU ODJAVA na 1808 ne izstopi iz članstva, se šteje, da z njhovimi spremembami in dopolnitvami soglaša.


3. Uporabniki ŠU


3.1 Uporabniki ŠU so posamezniki, ki vstopijo v sistem ŠU. V sistemu ŠU lahko sodelujejo fizične osebe, ki. so upravičene do subvencionirane študentske prehrane.


4. Partnerji ŠU


4.1 Partnerji ŠU so ponudniki subvencionirane študentske prehrane, ki so s podpisom pogodbe pristopili k partnerstvu v ŠU in uporabnikom nudijo določene ugodnosti po pravilih, ki jih določijo sami partnerji ŠU.


5. Delovanje ŠU


5.1 ŠU so oblika nagrajevanja uporabnika v lokalih partnerjev ŠU, ki glede na število unovčenih subvencij subvencionirane študentske prehrane (v nadaljevanju: subvencij) pridobi določene ugodnosti. ŠU se izvajajo preko mobilnega telefona uporabnika, ki ga uporabnik uporablja kot identifikacijsko sredstvo v sistemu subvencionirane študentske prehrane. O doseženih ugodnostih je uporabnik obveščen s papirnim izpisom, SMS, MMS, USSD ali podobnimi oblikami sporočil.


5.2 Uporabnik lahko stanje pridobljenih točk preveri s poslanim SMS sporočilo SU INFO na 1808, SMS je plačljiv po ceniku uporabnikovega mobilnega operaterja. Pogoji o uporabi SMS-a na zahtevo so na voljo na spletni strani ugodnosti.info/su_terms.aspx.


5.3 O pridobljenih ugodnostih ter pogojih za njihovo pridobitev odločajo partnerji programa. Informacije o nagradah in pogojih za njihovo pridobitev so objavljene na spletnih straneh ŠU, ugodnosti.info. Obveznost nagrajevanja uporabnikov je v celoti na strani partnerjev programa.


6. Vstop uporabnikov v sistem ŠU


6.1 Uporabnik lahko v ŠU pristopi s poslanim SMS sporočilom SU na številko 1808. Šteje se, da je uporabnik s tem, ko je potrdil vstop in sprejemanje splošnih pogojev preko SMS sporočila SU DA, vstopil v ŠU in izrecno pristal na določbe teh splošnih pogojev. Včlanitev je omogočena uporabnikom mobilnih operaterjev Bob, Debitel, Izimobil, M mobil, Simobil, Telekom Slovenije in Tušmobil. Stroške poslanega SMS sporočila nosi uporabnik po ceniku svojega mobilnega operaterja. Uporabniki mobilnega operaterja T2 za vpis v sistem ŠU pošljejo elektronsko sporočilo na ugodnosti@imovation.si. V sporočilu morajo navesti telefonsko številko, ki jo uporabljajo za identifikacijo v sistemu subvencionirane študentske prehrane ter podati izjavo, da vstopajo v ŠU in sprejemajo Splošne pogoje delovanja.


6.2 Članstvo v ŠU je brezplačno.


7. Osebni podatki


7.1 Za namen delovanja ŠU izvajalec hrani podatke o MSISDN številki mobilnega telefona uporabnika, datumu in času ter prodajnem mestu (lokalu) partnerja ŠU, kjer je uporabnik unovčil subvencijo in/ali koristil ugodnost.


7.2 Ponudnik se zavezuje, da bo podatke članov kluba varoval skrbno v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter svojimi internimi dokumenti namenjenimi zavarovanju osebnih podatkov.


7.3 Uporabnik dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov, naštetih v 7.1. točki teh splošnih pogojev in podatkov o uporabnikovih unovčevanjih subvencij v lokalih partnerjev ŠU tudi za namene:


  • neposrednega trženja - obveščanja o novostih poslovanja in ponudbe lokalov partnerjev ŠU ter obveščanje o ponudbi in akcijah drugih partnerjev ponudnika (vsi uporabniki prejmejo enako obvestilo). Za ta namen se zbirajo naslednji osebni podatki: MSISDN številka mobilnega telefona uporabnika,
  • proučevanja nakupnih navad in posledično ciljnega trženja. Na podlagi tega je lahko uporabnik upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti partnerjev ŠU ter drugih partnerjev ponudnika. Ponudbe in ugodnosti so prilagojene nakupnim navadam uporabnika (lokacija in frekvenca unovčevanj subvencij). Za ta namen se zbirajo naslednji osebni podatki: čas in prodajno mesto (lokal) partnerja ŠU, kjer je bilo opravljeno unovčenje subvencije in/ali koriščenje ugodnosti ter MSISDN številka mobilnega telefona uporabnika,
  • delovanja in obveščanja o delovanju ŠU, kar vključuje seštevanje unovčenih subvencij, obveščanje o doseženih ugodnostih uporabnika in reševanje reklamacij. Za ta namen se zbirajo naslednji osebni podatki: čas in prodajno mesto (lokal partnerja ŠU), kjer je bilo opravljeno unovčevanje subvencij in/ali koriščenje ugodnosti ter MSISDN številka mobilnega telefona uporabnika,
  • identifikacije uporabnika kot člana ŠU. Za ta namen se zbira naslednji podatek: MSISDN številka mobilnega telefona uporabnika.

7.4 Uporabnik soglaša, da ga lahko ponudnik preko SMS, MMS, USSD ali preko podobnih oblik sporočil obvešča tudi o delovanju ŠU in stanju ugodnosti, o ponudbah, ki so namenjene samo uporabnikom ŠU, o ponudbah ali dejavnostih partnerjev ŠU in drugih partnerjev ponudnika, ki bi po mnenju ponudnika lahko ustrezale potrebam in/ali interesom uporabnika.


7.5 Ponudnik v nobenem primeru ne bo posredoval osebnih podatkov uporabnika tretji osebi, razen kadar bi to bilo potrebno in nujno na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov Republike Slovenije. Izjemoma lahko ponudnik posreduje partnerju ŠU MSISDN številko uporabnika in podatek o število obiskov v lokalih v posameznem časovnem obdobju, če je to nujno za možnost koriščenja nagrade oz. ugodnosti.


7.6 Uporabnik lahko pisno zahteva vpogled v podatke, ki jih je o njem in njegovih njegovih unovčevanjih zbral ponudnik in takojšnje anonimiziranje teh podatkov. Ob anonimiziranju podatkov uporabnik ni več upravičen do koriščenja do takrat zbranih ugodnosti.


7.7 Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik preneha pošiljati sporočila iz 7.3 točke splošnih pogojev. Zahtevo, ki mora vsebovati tudi telefonsko številko uporabnika, mora uporabnik poslati na elektronski naslov ugodnosti@imovation.si ali na naslov Imovation d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Ponudnik bo uporabniku prenehal pošiljati sporočila najkasneje v sedmih delovnih dni po prejemu odjave.


8. Sprememba podatkov


8.1 V primeru, da se spremeni MSISDN številka uporabnika, je slednji na podlagi določil teh splošnih pogojev seznanjen z dejstvom, da mora ponovno izvesti postopkek prijave iz točke 6.1. Uporabnik bo ob spremembi MSISDN številke izgubil vse dotlej že zbrane ugodnosti.


9. Odjava oziroma prenehanje članstva v ŠU


9.1 Uporabnik lahko kadarkoli, brez obveznosti, izstopi iz ŠU s poslanim SMS sporočilom SU ODJAVA na številko 1808. Stroške poslanega SMS sporočila nosi uporabnik po ceniku svojega mobilnega operaterja.


9.2 Uporabnik v primeru izstopa ni več upravičen do koriščenja ugodnosti, ki jih je pridobil do dneva izstopa. Uporabniki mobilnega operaterja T2 izstopijo preko elektronskega sporočila na ugodnosti@imovation.si. V sporočilu morajo podati izjavo, da izstopajo iz ŠU in navesti svojo telefonsko številko. V primeru izstopa mora ponudnik najkasneje v roku enega meseca anonimizirati vse podatke uporabnika.


9.3 Ponudnik si pridržuje pravico, da preneha z izvajanjem ŠU v primeru višje sile ali v primeru, da ponudnik sprejme odločitev o prenehanju izvajanja ŠU, ki je poslovne narave. V primeru slednje mora ponudnik obvestiti uporabnike in partnerje vsaj 30 dni pred predvidenim prenehanjem ŠU.


9.4 Morebitne nekoriščene ugodnosti uporabnikov se v trenutku izstopa oziroma prenehanja sistema ŠU izničijo.


9.5 Vsi pridobljeni podatki uporabnika se anonimizirajo po 6 (šestih) letih. V primeru, da uporabnik ni aktiven v zaporednem obdobju 24 mesecev, se vsi pridobljeni podatki uporabnika prav tako avtomatično anonimizirajo.


9.6 V primeru izstopa iz sistema ŠU na zahtevo posameznega uporabnika, se ponudnik obvezuje opraviti anonimiziranje podatkov uporabnika v 30 (tridesetih) dneh po odjavi iz sistema ŠU.


10. Končne določbe


10.1 Morebitne spore med ponudnikom in uporbnikom bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.


Imovation d.o.o., Ljubljana, 13. junij 2014